Beskatning af blåstemplede obligationer og fordringer

PrintPrint
Den særlige danske regel om privates skattefrihed ved gevinst og tab på blåstemple obligationer bliver sandsynligvis afskaffet.

Fra og med den 27. januar 2010, indføres der en generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer, hvis lovforslag L112, som forventet bliver vedtaget.

Ændringerne gennemføres for at hindre en retssag fra EU. EU-retten forlanger, at forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og fremmed valuta bliver fjernet.

Blåstemplede obligationer
Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med den 27. januar 2010. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtil gældende regler.

Statens merprovenu fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes i stedet på kompenserende skattenedsættelser. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst sættes ned fra 51,5 pct. i dag til 42 pct. Derved minimeres udsvingene på det danske obligationsmarked. Satsen nedsættes gradvist i løbet af de næste fem år.

Derudover indføres en bagatelgrænse for kursgevinster på 2.000 kr.

Gælder også andre fordringer
Efter lovforslaget fremgår det, at der indføres en generel beskatning af fordringer, så gevinst og tab skal medregnes i indkomstopgørelsen.

Beskatningen gælder også udelukkende fordringer, der er etableret den 27. januar 2010 eller senere.

Konsekvensen af dette betyder eksempelvis, at hvis man afstår sin virksomhed efter den 26. januar 2010, og der i den forbindelse bliver udstedt et gældsbrev (fordring), så vil gevinst og tab, der opstår i forbindelse med afviklingen af dette gældbrev medregnes i indkomsten. Dette gælder uanset, om mindsterenten er opfyldt, idet begrebet ’blåstemplet fordring’ fra og med den 27. januar 2010 ikke længere eksister.

Undtagelse
Ifølge lovforslagets § 14 stk. 2 er der dog en undtagelse fra hovedreglen i § 14 stk. 1:

”Hvis man har tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse, som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer, kan tabet ikke fradrages.”

Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Selskaber og næringsdrivende
Af L112 fremgår det også, at begrænsningerne i selskabers og næringsdrivendes adgang til fradrag for tab på gæld ophæves som konsekvens af forslaget om ophævelsen af skattefritagelsen for blåstemplede fordringer jf. kursgevinstlovens §§ 7 og 19, stk. 2-5.

Lovforslaget er til høring indtil den 17. februar 2010.

Hvis du er interesseret i en mere dybdegående gennemgang af L112, kan du læse eller hente lovforslaget med bemærkninger på Skatteministeriets hjemmeside.

http://www.skm.dk/presse/pressemeddelelser/ministeren/8021.html
 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk