Bindende svar om den nye multimedieskat

PrintPrint
De bindende svar resumeres i denne artikel, som er fra Dansk Erhvervs nyhedsbrev

Skatterådet har den seneste tid offentliggjort en række bindende svar, som bidrager til fortolkningen af den nye multimedieskat. De bindende svar resumeres i denne artikel, som er fra Dansk Erhvervs nyhedsbrev:
 

 

Skatterådets bindende svar om multimedieskat
Dansk Erhverv skriver, at Skatterådet den seneste tid har offentliggjort en række bindende svar, som bidrager til fortolkningen af den nye multimedieskat. De bindende svar resumeres her.
Skatterådet har siden offentliggørelsen af SKATs nye multimedieskatpjece afsagt en række bindende svar vedrørende anvendelsesområdet for den nye multimedieskat, der trådte i kraft 1. januar i år.
Refusion af telefonudgifter, telefontilskud/telefon til rådighed (frivilligt arbejde)
Skatterådet har udtalt, at refusion af udgifter til erhvervsmæssige telefonsamtaler er skattefri, da der er tale om udlæg efter regning.
Skatterådet udtalte endvidere, at generelle telefontilskud ikke er omfattet af multimedieskatten, men beskattes som almindelig indkomst, dog kan telefontilskud være skattefrie, såfremt disse udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, hvis tilskuddet ikke overstiger et vist beløb.
Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed får stillet telefon til rådighed, vil ikke være omfattet af multimedieskatten.
Montørers private rådighed over bærbar computer
Skatterådet har afgivet et bindende svar om, at montører, der efterlader deres bærbare computer i deres montørvogn uden for arbejdstiden, ikke kan undgå at blive multimediebeskattet.
Computeren anses stadig for at være bragt ind i montørernes privatsfære, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse.
Computere til rådighed for skolelærere
Skatterådet fandt, at skolelærere, der har hver deres bærbare computer, og som må medbringe disse til deres private bopæl for at rette opgaver m.v., er omfattet af multimedieskatten. Den omstændighed, at arbejdsgiver kan foretage logning af brug af mail samt internet, ændrer ikke ved beskatningen, da det er selve computeren, der er til rådighed for privat brug.
Den eventuelle private brug af eksempelvis Word, regneark m.v. kan ikke kontrolleres med tilstrækkelig sikkerhed for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
Bredbånd – opkobling til arbejdsgivers netværk og udgiftsrefusion
Skatterådet har bekræftet, at de tidligere regler om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte opkoblinger til arbejdsgiverens netværk ikke længere er gældende.
Derudover bekræfter Skatterådet, at arbejdsgivers helt eller delvise refusion af medarbejdernes dokumenterede udgifter til bredbånd er omfattet af multimedieskatten.
Multimedie-/TV-pakker til rådighed
Skatterådet har i 3 forskellige bindende svar taget stilling til TDCs forskellige tilbud om TV-pakker, som giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-signaler.
  • Arbejdsgivers tilbud om multimediepakken ”TDC Home Trio Work” er skattepligtig for medarbejderne som øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. Tilbuddet om Home Trio Work kan godt kombineres med en aftale med medarbejderen om kontantlønsnedgang, hvilket dog ikke ændrer på skattepligten af personalegodet.
  • Arbejdsgivers tilbud om multimediepakken ”TDC Home Trio”, som via telefonnettet giver adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-kanaler, er skattepligtig for medarbejderne som øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten.
  • Medarbejdere, der får stillet ”TDC Home Trio” til rådighed af arbejdsgiver, bliver beskattet af den del af multimediepakken, der vedrører Digitalt TV. Beskatningen af digitalt TV sker på linje med øvrige personalegoder og kan ikke anses som omfattet af multimedieskatten. Den skattepligtige værdi skal som udgangspunkt fastsættes til den værdi, som godet må antages at koste den skattepligtige at erhverve i almindelig fri handel (dvs. markedsprisen). Skatterådet har godkendt, at værdien af tv-pakken kan udgøre forskellen i den udbudte markedspris for henholdsvis en multimediepakke med og uden digitalt tv, såfremt de tekniske faciliteter i øvrigt er de samme i relation til samme type telefoni, samme bredbåndshastighed m.v.
    Multimedier til rådighed for lægesekretærer/administrative sygeplejersker
    Skatterådet har taget stilling til den skattemæssige behandling af lægesekretærers (såkaldte fjernskriveres) og administrative sygeplejerskers adgang til multimedier til brug for arbejde, der udføres hjemmefra.
Begge personalegrupper er omfattet af multimedieskatten på trods af deres specielle ansættelsesforhold samt begrænsninger i adgangen til at anvende arbejdsgivers multimedier, da der er stillet bredbåndsforbindelse til rådighed i hjemmet.
Fastmonterede mobiltelefoner i lastbiler
Skatterådet har bekræftet, at chauffører ikke er omfattet af multimedieskatten, når disse har en fastmonteret mobiltelefon i en lastbils førerhus, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra lastbilen, og den ikke må benyttes privat. Såfremt ovenstående er tilfældet, behøver arbejdsgiver ikke at føre yderligere kontrol med brugen af mobiltelefonen.
Mobiltelefon med ”begrænset bruger”
Skatterådet har udtalt, at medarbejdere, som til den private bopæl medtager en smartphone eller mobiltelefon, der er udstyret med faciliteten ”begrænset bruger”, ikke bliver omfattet af multimedieskatten, når de rent faktisk er afskåret fra at bruge multimediet privat.
De pågældende telefoner var sat op til kun at kunne ringe til andre interne telefonnumre i virksomheden, hvilket i praksis vil sige alle mobiltelefoner og IP-fastnettelefoner, hvor virksomheden betaler abonnementet.
Vagttelefoner – kontrolpligt- enkeltstående private opkald
Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt montører, serviceteknikere og indreguleringsteknikere er multimedieskattepligtige, når de får stillet mobiltelefoner til rådighed for erhvervsmæssige samtaler.
Disse medarbejdergrupper kan undgå at blive multimediebeskattet, såfremt arbejdsgiver fører kontrol med, at mobiltelefonen ikke bruges privat, og medarbejderne underskriver en tro- og love-erklæring om, at mobiltelefonen ikke må benyttes privat.
Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at enkeltstående opkald til hjemmet i forbindelse med eksempelvis overarbejde/barns sygdom kan foretages fra en mobil vagttelefon, uden at der sker multimediebeskatning.
Sundhedsplejerskes rådighed over bærbare computere
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at sundhedsplejersker kunne få dispensation fra at blive multimediebeskattet, når de tager deres bærbare computere med hjem.
Pjece om multimedieskat
Du kan hente SKATs pjece om multimedieskatten.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk