Delvis ikrafttræden af følgeloven til den nye selskabslov

PrintPrint
Ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 blev årsregnskabsloven og en lang række andre love ændret i forbindelse med den nye selskabslov.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved bekendtgørelse delvis sat ændringerne i kraft.

Ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 blev årsregnskabsloven ændret i forbindelse med den nye selskabslov.
De fleste ændringer er blot præciseringer og konsekvensændringer uden materielt indhold.

Ændringer for klasse B og C med reelt indhold er oplistet nedenfor. Bemærk afsnittet om ikrafttræden.

Generelt

Statslige datterselskaber (§ 7a)
Årsregnskabslovens særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber.

Sletning af visse interessentskaber (§ 150)
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte at slette I/S og KS, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke modtages rettidigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Klasse B

Egne aktier og anparter (§ 35)
ÅRL § 35 ophæves. Dermed forsvinder muligheden for at indregne egne aktier og anparter til kostpris i balancen.

Selvfinansiering (§ 35a)
Hvis selskabet anvender selskabslovens nye regler om selvfinansiering, skal selskabet omklassificere et beløb (svarende til udlånet) fra ”Overført overskud” til ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse”.

Delvis indbetaling af selskabskapital (§ 35b)
Hvis den tegnede selskabskapital ikke er fuldt indbetalt, skal selskabet vælge mellem nettometoden eller bruttometoden ved præsentationen i årsregnskabet. Ved begge metoder skal selskabet omklassificere et beløb (svarende til den ikke indbetalte kapital) fra ”Overført overskud” til ”Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital”

Oplysning om ejerskab i aktieselskaber (§ 74)
§ 74 ophæves. Dermed skal hverken aktieselskaber eller anpartsselskaber oplyse om ejerforhold i årsrapporten.

Klasse C

Redegørelse for samfundsansvar (§ 99a)
Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar.

Redegørelsen skal indeholde virksomhedens politikker, hvordan politikkerne omsættes til handling og virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar.

Kravet blev indført ved lov nr. 1403 af 27.12.2008, og har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009.

Koncerner

Definitioner (Bilag til ÅRL)
Ændrede definitioner af bestemmende indflydelse, dattervirksomhed og associeret virksomhed. I praksis får de ændrede definitioner kun betydning i meget få situationer.

Ikrafttræden

De fleste ændringer træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. marts 2010.

Ændringen om statslige datterselskaber (§ 7a) træder dog allerede i kraft for årsrapporter, der aflægges 1. marts 2010 eller senere.

Reglerne om selvfinansiering (§ 35a), delvis indbetaling af kapital (§ 35b) og ophævelse af § 74 træder først i kraft, når ministeren bestemmer det i en bekendtgørelse. De tilsvarende selskabsretlige regler er heller ikke trådt i kraft endnu.

Ændringer i andre love

En lang række andre love end årsregnskabsloven er også ændret i forbindelse med den nye selskabslov. Der er blandt andet ændringer til revisorloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Ændringerne fremgår af lov nr. 516 af 12. juni 2009 og er delvis sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 186 af 24. februar 2010.

Se mere om delvis ikraftrædelsen af følgeloven til den nye selskabslov.

http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=33740

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk