Bogføring i fremmed valuta

PrintPrint

Nye muligheder

På grund af den stigende internationale samhandel er det i den nye bogføringslov præciseret, at bogføring kan foretages i danske kroner, i euro eller i relevant, fremmed valuta.

Muligheden for bogføring i fremmed valuta skal bl.a. ses i sammenhæng med ændringer i årsregnskabsloven samt i aktie- og anpartsselskabsloven, hvor det med virkning fra den 1. januar 1999 er muligt at aflægge årsregnskabet i euro.

Relevant valuta

Bogføring i fremmed valuta er alene muligt, når den fremmede valuta er relevant for virksomheden, f.eks. fordi virksomheden handler i den pågældende valuta, som luftfartsselskaber, olieraffinaderier og lignende eller virksomheder, der indgår i udenlandske koncerner.

Skift i bogføringsvaluta

Skift i bogføringsvaluta kan kun ske ved regnskabsårets begyndelse, medmindre en ny valuta er blevet relevant i årets løb, f.eks. ved koncernetablering.

Euro ligestillet med danske kroner

Bogføring i euro kan benyttes på lige fod med danske kroner - virksomheden behøver ikke at påvise, at euroen er "relevant valuta" for at kunne bogføre i denne.

Skal kunne omregnes til kroner

Betingelsen for registrering i udenlandsk valuta, herunder euro, er, at transaktionsdagens valutaomregningskurs registreres, så alle registrerede beløb til enhver tid kan omregnes til danske kroner.

Det er dog muligt at anvende en standardkurs eller en gennemsnitskurs, hvis disse ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurs, og hvis den bogføringspligtige tilrettelægger sin bogføring, så standard-/gennemsnitskursen løbende ajourføres. Det skal dog bemærkes, at skattemyndighederne kan stille strenge krav til oplysninger om de foretagne omregninger.

Skattemyndighederne kræver stadig kroner

Opmærksomheden skal henledes på, at skatte- og afgiftslovgivningen fortsat foreskriver, at pligtmæssige meddelelser til skattemyndighederne skal ske i danske kroner. De pligtmæssige meddelelser er f.eks. selvangivelse og indberetning af A-skat og moms.

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk