Virksomhedsordningen

PrintPrint

Virksomhedsordning giver dig mulighed for at trække din virksomheds renteudgifter fra i din personlige indkomst. Du får også mulighed for at spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du foretage en skattemæssig udjævning af din indkomst fra virksomheden ved at spare op i gode år, og hæve opsparet overskud i dårlige år.

  • Du kan benytte virksomhedsordningen, når du driver en personligt ejet selvstændig erhvervsvirksomhed. Du skal således drive en virksomhed for egen regning og risiko, med det formål at få et økonomisk overskud.
  • Du kan ikke benytte virksomhedsordningen, hvis du driver en hobbyvirksomhed eller lignende ikke erhvervsmæssig virksomhed.
  • Sparer du op i virksomheden, beskattes den del af overskuddet, som du sparer op, med 25 procent. Skatten er foreløbig. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst. Her får du godtgjort den foreløbige skat.

Sådan vælger du virksomhedsordningen

Du afgør selv, om du har fordel af at bruge ordningen, blandt andet under hensyn til skattefordelene og de administrative krav. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen, men det endelige valg foretager du, når du udfylder/indsender selvangivelsen (ved at krydse af i felt 184). Du kan fortryde dit valg i op til 1½ år efter udløbet af indkomståret.

Arbejdsmarkedsbidrag

Vælger du virksomhedsordningen, betaler du kun AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af den del af virksomhedens overskud, der hæves som personlig indkomst. En mindre del af det hævede overskud kan beskattes som kapitalindkomst og indgår ikke i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. Da virksomhedens overskud opgøres efter fradrag af renteudgifter, fragår renteudgifterne også i beregningsgrundlaget. 

Kapitalafkastgrundlag

Du skal opgøre et kapitalafkastgrundlag hvert år, når du vælger virksomhedsordningen. Kapitalafkastgrundlaget er din virksomheds egenkapital opgjort efter særlige regler. Hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt, så kan en del af din virksomheds overskud beskattes som kapitalindkomst. Beløbet benævnes kapitalafkast. Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget gange afkastsatsen, der opgøres hvert år. For 2011 er afkastsatsen fx 2 procent. 

Indskudskontoen

Hvis du anvender virksomhedsordningen skal du opgøre værdien af de aktiver og passiver, du indskyder i din virksomhed. Opgørelsen benævnes indskudskontoen. Indskudskontoen er udtryk for hvilke værdier du kan hæve skattefrit i virksomheden som indskud. Hvis indskudskontoen er negativ, betyder det, at du har indskudt mest gæld - og dermed renteudgifter - ind i virksomheden. I disse tilfælde reduceres størrelsen af de renteudgifter, du kan trække fra i virksomhedens overskud. Hvis du kan vise at al den gæld, der medtages i åbningsbalancen er erhvervsmæssig, sættes indskudskontoen til nul.

Konto for opsparet overskud

Du skal også føre en konto for det overskud, du sparer op i virksomheden. Den del af virksomhedens overskud der ikke hæves, spares op i virksomheden og beskattes, som nævnt ovenfor med en foreløbig virksomhedsskat på 25 procent.

Regnskab og bogføring

Du skal udarbejde et selvstændigt regnskab for virksomheden. Regnskabet skal opfylde de krav, der er opstillet i bogføringsloven og i den såkaldte mindstekravsbekendtgørelse. Du skal indrette regnskabet således, at det viser en adskillelse mellem virksomhedens og din private økonomi. Regnskabet skal blandt andet opgøre størrelsen af overførslerne mellem dig og virksomheden. Kilde: www.skat.dk

Fremtidige satser, se:
www.skm.dk - Tal-statistik - Satser og Beløbsgrænser - V - Virksomhedsskatteloven.

Magnus informatik

Virksomhedsordningen 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Kapitalafkastsats 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Køb af aktier, minimumsbeløb 44500 43100 42000 562500 550500 533300 515100 -
Maksimalt Kapitalafkast, der kan overføres til personlig indkomst (? 23 a)   4,00% 4,00% 41000 40100 38900 37600 36500
Virksomhedsskat 25,00% 25,00% 28,00% 28,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Virksomhedsordningen

Se i øvrigt mere om Virksomhedsordningen her.

 

 

Nyheder

Bruun & Dalgaard - Medlem af FSR - danske revisorer
Jernbanegade 7 • 7400 Herning
T: 9711 6800 • F: 9711 6868 • M: 2011 6800
revisor [at] bruun-dalgaard [dot] dk